תקנון Narg קישורים מומלצים

תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "Narg קישורים מומלצים" . גלישה באתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר "Narg קישורים מומלצים". אתר "Narg קישורים מומלצים" שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר/ה כל גולש/ת ומתחייב/ת כלפי שווה קריאה כדלקמן: גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ו"Narg קישורים מומלצים" יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר.

הגבלת אחריות

"Narg קישורים מומלצים" אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו"Narg קישורים מומלצים" אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. "Narg קישורים מומלצים" אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע ל"Narg קישורים מומלצים" ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

הצהרת פרטיות

אנו נעשה את המירב כדי להמנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו , למעט: א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב. כתובת דואר אלקטרוני: אנו מתחייבים לא לחשוף ולא למכור ולא נאפשר גישה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך על ידי צד ג' כלשהו, אלא אם כן תבחר לפרסם את הכתובת באתר.

אבטחה:

אנו משתמשים ב"Cookies" על מנת לפשט את ניסיונו של המשתמש ולחסוך ממנו את הזנת פרטי הכניסה שלו כל פעם מחדש.

מדיניות קישורים:

Narg קישורים מומלצים מכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך, ברגע שאתה לוחץ על אחד מהקישורים כאמור, אתה עובר לאתר אחר. אנו ממליצים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים מאחר והתחייבותם כאמור עלולה להיות שונה משלנו.